Предлагаме високо качество, комфорт и функционалност на нашите клиенти
©Инекс Трейд ЕООД. Всички права запазени.

Съобщение: Изменение на подробен устройствен план

До заинтересованите лица и общественост
Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

„Инекс Трейд“ ЕООД уведомява всички заинтересовани лица за своето инвестиционно предложение: „Изменение на подробен устройствен план, план за застрояване на УПИ V-191, кв.18, по плана на гр.Враца с оглед изграждане на производствено-складова база и офис-сграда ”.

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от обявяване на съобщението на интернет страницата в деловодството на Община Враца