Новини

БЕНЕФИЦИЕНТ: „ИНЕКС ТРЕЙД“ ЕООД“ ДОГОВОР № BG05M9OP001-1.008-0810-C01 „Подобряване на работната среда в „ИНЕКС ТРЕЙД“ ЕООД“ Във връзка с изпълнението на проекта, „ИНЕКС ТРЕЙД“ ЕООД открива Процедура „Избор с публична покана“ с предмет: „Закупуване на специално работно облекло, лични предпазни средства и колективни средства за защита по проект № BG05M9OP001-1.008-0810-C01 „Подобряване на работната среда в „ИНЕКС ТРЕЙД“ ЕООД“ Обособена позиция 1: Закупуване на специално работно облекло и обувки; Обособена позиция 2: Закупуване на лични предпазни средства; Обособена позиция 3: Закупуване на колективни средства за защита; Крайният срок за подаване на оферти, чрез Информационната система ИСУН 2020 е 28.08.2017г. (23:59) часа. Пълният пакет документи по процедурата може да бъде намерен тук, както и на https://eumis2020.government.bg/bg - Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020)
показване на още

На тържествена церемония на 24.02.2018 в гр. София се проведе  7-мия рожден ден на Българска бизнес Група Холдинг АД. На нея фирма Инекс Трейд ЕООД, с управител Илиан Цветков, беше отличена с награда за „Партньор с най-голямо разв ...

На 12.12.2017г. фирма Инекс Трейд ЕООД беше отличена за „Работодател на годината – 2017“ в категорията „Работодатели със значим принос за осигуряването на заетост на безработни лица на регионалния трудов пазар“. Форумът се прове ...

На 17.11.2017 управителят на Инекс Трейд ЕООД г-н Илиан Цветков бе отличен с две награди за първо място в конкурс "Сграда на годината" в категориите "Жилищни сгради и хотели" и "Къщи за гости и вили". За всяка категория са участва ...

БЕНЕФИЦИЕНТ: „ИНЕКС ТРЕЙД“ ЕООД   АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG16RFOP002-3.001-0218-C01   „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В „ИНЕКС ТРЕЙД“ ЕООД“   Във връзка с изпълнението на проекта, „ИНЕКС ...

Фирма Инекс Трейд и ЛКС Мездра бяха най-високо оценени с 9,5т. от общо 10т. за санирания блок на бул. Втори Юни 70 по Програма за „Енергийна ефективност“. Оценката е за удовлетвореността на живущите в блока относно извършените дей ...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Фирма „ИНЕКС ТРЕЙД“ ЕООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ на Оперативна програма „Развитие на ...

Фирма „ИНЕКС ТРЕЙД“ ЕООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и ко ...

  • Телефон:
    +359 878 363 458

  • гр. Враца,
    ул. "Цар Симеон I-ви" №: 58